Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Pak het normale leven weer op!

Pak het normale leven weer op! - 21346
Samenvatting van het artikel

Er is alle reden om nu weer terug te keren naar onze wijze van leven waarop we op een normale manier met risico's omgingen. En je niet door slechte data en eenzijdige interpretaties en voorspellingen van slag te laten brengen.

Lees volledig artikel: Pak het normale leven weer op!

Leestijd: 7 minuten

Tel je zegeningen, in plaats van kijken naar slechte data!

Al vanaf het begin van de Coronacrisis hamer ik op het grote belang van actuele, complete en juiste data. En hoewel we continu doodgegooid worden met cijfers, zijn ze vaak boterzacht. Ze worden vooral gebruikt om het doel te bereiken van degene die de cijfers verstrekt. En bij die verzameling van de cijfers in Nederland speelt het RIVM een prominente rol.

Juist omdat nog steeds veel mensen gevoelig zijn voor de angst, die er rondom Covid-19 heerst. En met een sterke overschatting van de echte risico’s voor de betrokkene zelf en zijn of haar familie, leidt die bangmakerij tot – het lang aanhouden van – verkeerde maatregelen.

Het RIVM/OMT heeft zich volledig overgeleverd aan hun eigen model en de OMT-leden, genietend van hun prominente positie in de media. Daarom wijzen ze het liefst op de al dan niet terechte gevaren (vaak meer niet dan wel terecht). En dreigen we gevangen te blijven in datgene wat we het afgelopen jaar hebben mogen ervaren.

Gevaar door koppigheid en trots

Dat gevaar wordt nog vergroot door de koppigheid en trots van Van Dissel c.s.. Hij zorgt ervoor dat Rutte/De Jonge nog steeds een cruciale manier om verspreiding te voorkomen (“schep veilige binnenruimtes”) niet benoemen. Zoals één en ander triest wordt geïllustreerd als bij de persconferenties die twee nog steeds achter drie bordjes staan met “handen wassen” prominent als eerste.

In plaats van je zegeningen te tellen en op die manier ook te handelen, probeert men nog steeds te wijzen op de gevaren die er zijn. Zeker nu de cijfers van de positieve testen lijken op te lopen zoals nu (met ook weer zo’n multi-interpretabel en onduidelijk cijfer), heb je weinig fantasie nodig waar het de komende tijd om zal gaan. En hoe we als samenleving nog gevangen blijven, zeker als de temperaturen eind van de zomer weer gaan dalen.

Terwijl we gewoon weer ons normale leven moeten oppakken en daarbij moeten accepteren dat het risico besmet te worden met een Coronavirus tot het normale leven gaat behoren. Net zoals besmet worden met het verkoudheidsvirus, influenza, maar ook met het krijgen van kanker.

Door terug te gaan naar de doelen die we hadden, kunnen we vaststellen dat dit moment nu zeker aangebroken is.

1. Beschermen van ouderen/kwetsbaren

Dit was al vrijwel direct het doel (na een kort herd-immunity intermezzo). Met name omdat de ernstig zieken en de overlijdensgevallen voor het overgrote deel die groep betrof. Hoewel er zeker nog een discussie gevoerd moet worden tegen welke prijs dat nu is gebeurd, en wat het effect daarvan op middellange termijn is, kunnen we vaststellen dat dit doel inmiddels gehaald is.

Ziekenhuisopnames en sterfte onder de groep ouderen/kwetsbaren ligt nu weer binnen de normale bandbreedtes. (Door de extra oversterfte tussen maart 2020 en april 2021 zal er een tijd sprake zijn van ondersterfte bij die groep). Daar heeft vaccinatie zeker een belangrijke bijdrage aan geleverd. Het is onmiskenbaar (en de cijfers uit Israël lieten dat al vroeg zien, zoals we op deze site regelmatig toonden) namen de ziekenhuisopnames onder de wel gevaccineerde ouderen een stuk sterker en sneller af dan de groepen eronder.

En ook de Nederlandse cijfers van de ziekenhuisopnames vertoonden naar leeftijd gezien sinds maart een min of meer vergelijkbaar patroon. Onderstaande grafiek van Yorick Bleienberg (@YorickB) laat dat goed zien als je de lijnen volgt van oud naar jong. Boven 80 jaar zien we al sinds maart de cijfers dalen. En de kanteling kwam bij de jongere groepen wat later in de tijd (70-79 eind april, 50-59 half mei).

Pak het normale leven weer op! - 21346

2. Verminderen van de druk op de zorg

Ook dat doel is nu ruimschoots gehaald, zoals dezelfde grafiek laat zien. Het aantal nieuwe opnames per dag is nu rond de 10. (En voor een deel zijn dat ook oudere gevallen, die weer in het ziekenhuis worden opgenomen).

Besef dat dit alles is gebeurd met het afbouwen van de maatregelen sinds eind april. En toen dat gebeurde waren er nogal wat protesten. Dat is mooi gesymboliseerd in deze tweet van OMT-lid Marion Koopmans op de dag dat de winkels weer open mochten.

Pak het normale leven weer op! - 21341

Maar als men goed naar bij voorbeeld Texas had gekeken, die al begin maart alle maatregelen had laten vervallen, dan had men kunnen weten dat men veel sneller had kunnen afbouwen en veel meer had kunnen doen.

Waar zitten de gevaren dan nog?

De kern van de problematiek is dat sinds maart 2020 een gevoel bij veel mensen is ontstaan, dat Covid-19 in onze regio’s net zoiets is als Ebola in Afrika. Al een jaar geleden stelde ik vast dat mensen onder de 45 jaar hun risico om aan Covid-19 te overlijden met een factor 400 tot 500 overschatte. En hoewel die factor wel lager is geworden gedurende de tijd, is die nog steeds vele malen hoger dan wat voor het werkelijke gevaar staat.

Zelfs terwijl de meerderheid van de Nederlanders boven de 18 jaar gevaccineerd is en we nu in een zomerperiode verkeren, waar de condities voor de verspreiding van het virus in onze regio’s veel ongunstiger zijn, merk je toch dat er spanning gecreëerd blijft worden.

Met besmettelijker varianten, met Long Covid-verhalen, en uitbraken op plekken, waar men nog steeds niet besefte dat het grootste gevaar voor besmetting is het teveel inademen van virussen, die door andere aanwezigen in de lucht zijn gebracht (hetgeen door ventilatie, hogere luchtvochtigheid en/of luchtzuivering sterk beperkt zou kunnen worden).

Als we de volgende drie problemen op bestuursniveau en in de media niet onderkennen, dan denk ik dat we nog heel lang gevangen zullen zitten in de combinatie van oplaaiende angsten/nieuwe maatregelen.

1. Slechte data, slechte modellen

De laatste dagen lijkt het erop dat er een snelle toename is van het aantal besmettingen onder de bevolking. Dit omdat de RIVM cijfers inmiddels bijna twee keer zo hoog zijn dan de week ervoor. Maar besef dat naast het gemiddeld aantal mensen dat zich bij de GGD’s laat testen (circa 20.000) bij testen voor toegang dagelijks meer dan 100.000 mensen zich laten testen.

Iedereen die uit de laatste groep positief wordt getest wordt ook meegeteld bij de totaalcijfers van het RIVM. Maar dat is dan geen goede indicatie van de ontwikkelingen onder de hele bevolking. Stel dat morgen alle volwassen Nederlanders zich zouden laten testen en van die 14 miljoen mensen is 0,005% positief? Dan hebben we ineens 7.000 meer positief getesten.

Omdat in het Coronadashboard deze groep (nog) niet apart wordt meegenomen (hoeveel hebben zich laten testen en hoeveel waren er positief?) zegt de huidige ontwikkeling van de cijfers van de positief getesten eigenlijk niets meer. Zeker als we beseffen dat we naast de groep bij de PCR-test die wel positief getest wordt, maar al niet meer besmettelijk is, bij het Testen voor Toegang t.a.v. die grote getallen echt wel positieve uitslagen krijgen, van mensen die niet echt positief zijn (en andersom). Zelfs als dat dus 0,01% is, dan nog is dat relatief gezien een hoog percentage.

Schaamteloos

Over de modellen van het RIVM wil ik eigenlijk niet veel meer zeggen. Eén van de laatste “wapenfeiten”  was eind maart de voorspelling van Van Dissel dat als de maatregelen per 1 mei zouden worden gestopt, we eind juni met bijna 3000 patiënten op de IC’s zouden liggen. Maar schaamteloos blijft men bij hun wekelijkse interview met de NOS claimen dat het model zo goed werkte.

Om meerdere reden zou het sterke aanbeveling te verdienen om voortaan nog alleen de ontwikkeling van de ziekenhuisopnames te volgen en te presenteren. En als de wiedeweerga nu eindelijk serieus met de uitbreiding van de capaciteit aan de slag te gaan. Want ik ben bang dat in dit of volgend najaar niet zozeer een nieuw Covid-19 golf de ziekenhuis capaciteit op de proef zal stellen, maar een influenza golf of een ander virus van de ademhalingsorganen.

En als die capaciteit weer onder druk komt te staan, gaat men ongetwijfeld grijpen naar eerdere maatregelen die “zo succesvol” waren geweest tijdens de tweede en derde Covid-19 golf.

2. Nieuwe varianten

Tot nu toe hebben we gezien dat nieuwe varianten van Covid-19 duidelijk besmettelijker waren dan de oude varianten. Blijkbaar is dat een evolutie van het virus. Wellicht aangemoedigd doordat we ons zo hebben willen beschermen tegen het besmet worden door varianten met een lagere besmettingskans.

Tegeljkertijd kunnen we twee ontwikkelingen vaststellen:

  1. De kans om na besmetting met die nieuwe variant in het ziekenhuis te komen of te overlijden lijkt duidelijk lager te zijn dan met de eerste variant. Dus de IFR (Infection Fatality Rate) zit nu op een percentage van een normaal griepseizoen.
  2. Als men al reeds besmet was met een eerdere variant, dan lijkt het overgrote deel van die groep tot nu toe niet besmet te worden met de nieuwe variant. En als men een tijd geleden gevaccineerd is, blijkt dat ook zo te zijn. Hoewel dat per vaccin lijkt te verschillen.

Ik hoor deskundigen met stelligheid beweren dat er nieuwe varianten zullen komen die nog besmettelijker zijn. En deskundigen die met stelligheid beweren dat het virus gaat uitdoven (in het komende seizoen of het jaar erna).

3. Het effect van vaccineren

Ook dit is een terrein waar allerlei tegengestelde (slechte) data-analyses welig tieren. Er zijn mensen die alle goede ontwikkelingen volledig toeschrijven aan het vaccineren (zoals Van Dissel in de Tweede Kamer). En er zijn mensen die denken te kunnen bewijzen dat er meer mensen overleden zijn aan het vaccineren dan aan Covid-19 zelf. Ook hier zie je dat data misbruikt worden om de eigen standpunten te versterken.

Als ik naar de cijfers wereldwijd kijk en je vergelijkt groepen mensen, die met elkaar te vergelijken zijn, dan is het onmiskenbaar dat men door het vaccineren minder kans heeft om met Covid-19 besmet te worden of door Covid-19 ernstig ziek te worden. Wat we gewoon niet weten is wat de lange termijn effecten zijn van met name van het mRNA principe.

Ook daarvan heb ik deskundigen horen zeggen dat de kansen op ernstige lange termijn effecten vrijwel nul zijn. (En Minister de Jonge durft zelfs te zeggen volledig nul). En deskundigen horen zeggen dat die risico’s niet onderschat mogen worden.

Helaas weten we pas over een lange tijd hoe het echt zal zijn. Hoewel ik het gevoel heb dat we het dan ook niet echt zullen weten. Dit omdat ook dan het eenzijdig interpreteren van data, zoals het nu ook het geval is, zal blijven doorgaan, gezien de grote belangen die er liggen.

Daarom: ga op een normale manier met risico’s om

Maar wat het ook gaat worden (en we weten het dus niet zeker), we moeten terugkeren naar een normale manier van leven. We moeten een normale manier van omgaan met de eventuele risico’s. Waarbij ons beleid zowel gericht dient te worden op het beschikbaar hebben van voldoende zorgcapaciteit. Maar zeker ook naar de ontwikkeling en toepassing van de juiste medicijnen voor personen die geïnfecteerd worden door een Coronavirus. Hiermee zullen ook de resterende dreigingen verder zullen afnemen.

Want op dat vlak is het afgelopen jaar te weinig gebeurd en hebben de medische autoriteiten weinig flexibiliteit getoond. Ik had gewild dat ze ten aanzien van de goede aanpak van degenen die Covid-19 hadden gekregen en daar behoorlijk ziek van geworden waren, dezelfde voortvarendheid hadden getoond als bij de ontwikkelingen, beoordeling en goedkeuring van de vaccinaties.

En ik had het al eerder geadviseerd:

Er zijn vier belangrijke (en eenvoudige) maatregelen die de overheid zou moeten nemen in dit verband:

  1. Breidt het OMT uit met andere disciplines. En als je in het OMT wilt zitten, dan kom je niet in de media. Wil je graag wel in de media, dan zit je niet in het OMT.
  2. Laat een echt onafhankelijk instituut de data rondom Covid-19 verzamelen, analyseren en distribueren.
  3. Zorg dat er voldoende extra zorgcapaciteit ontstaat, waarbij dan – als er weer crisis is – bepaalde bureaucratische regels overboord worden gegooid.
  4. Vertrouw meer op de professionaliteit van de eerste lijns zorg. Geef ze de complete ruimte om dat te doen (inclusief het voorschrijven van bepaalde middelen) wat zij van belang achten voor hun patiënten.

En start nu snel met het Deltaplan Ventilatie. Want zeker op plekken waar relatief veel mensen bij elkaar komen die niet immuun zijn (zoals in scholen, kroegen en clubs) is het risico op onnodige uitbraken groter. Die veiliger ruimtes zullen ook gunstig gaan werken voor het reduceren van het besmettingsrisico voor andere luchtweginfecties.

U heeft zojuist gelezen: Pak het normale leven weer op!

Volg Maurice de Hond op Twitter en YouTube.

Uit het bovenstaande kunt u herleiden dat Maurice.nl nog wel even in de lucht zal (moeten) blijven. Hiervoor vragen we een kleine, vrijwillige financiële bijdrage

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De notulen van het – Duitse – OMT compleet openbaar - 96782
De bijzondere aanpassingen van de oversterftemetingen - 96665