Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Word dan lid

De laatste updates in uw mail!

U hoeft niets te missen. leder weekend krijgt u de hoogtepunten van Maurice van afgelopen week in uw mail. Met opmerkelijke artikelen, meer achtergrond en toelichtingen.

Coronamaatregelen-gebouw was een zandkasteel

Coronamaatregelen-gebouw is op zand gebouwd - 48130
Samenvatting van het artikel

Omdat dit soort artikelen niet of amper in de Nederlandse media verschijnen, volgt hier wederom een vertaald artikel kritisch over de genomen maatregelen. Het komt uit de Duitse Welt en is door een Duitse wetenschapper werkzaam in de VS geschreven.

Lees volledig artikel: Coronamaatregelen-gebouw was een zandkasteel

Leestijd: 6 minuten

Coronamaatregelen-gebouw was een zandkasteel

Wat hebben lockdowns, verplichte maskers en zo meer bereikt? In veel studies wordt geen verband gevonden tussen strenge maatregelen en een lagere oversterfte tijdens de pandemie. In WELT roept wetenschapper Matthias von Herrath politici op eindelijk andere prioriteiten te stellen.

Door Matthias von Herrath

We herinneren ons allemaal de debatten die volgden op het verslag van een Duitse commissie van deskundigen. De commissie had geconcludeerd dat verscheidene van de niet-farmacologische interventies (NPI) weinig of geen effect hadden gehad en dat voor andere interventies de beschikbare data ontoereikend waren.

Sommige waarnemers hebben terecht opgemerkt dat het ontbreken van positieve gegevens of het ontbreken van dubbelblind gecontroleerde proeven niet betekent dat een bepaalde interventie ondoeltreffend is. Maar het omgekeerde – dat de interventies schade hebben berokkend – zou dus ook waar kunnen zijn. Moeten we nu allemaal wachten op meer gegevens, die al dan niet zullen komen?

Nu politici – althans in Duitsland – nieuwe maatregelen voor het koude seizoen bespreken, hebben we niet veel tijd meer. De besluitvormers willen waarschijnlijk doen wat nodig is, maar collaterale schade door buitensporige actiebereidheid moet ook worden vermeden.

Men mag niet vergeten dat het bewijs voor het nut van interventies altijd gemengd is geweest: als je bijvoorbeeld kijkt naar meta-analyses waarin veel afzonderlijke studies zijn samengevat, vind je zeer uiteenlopende effecten van verschillende NPI’s op de verspreiding van het virus en vaak nog minder doeltreffendheid bij het terugdringen van de totale sterfte.

Corona-maatregelen moeten heel vroeg beginnen

Eén bevinding loopt als een rode draad door de meeste studies en modellen: Als men het sterftecijfer wil terugdringen en niet alleen de infectiecurve wil afvlakken (wat niet leidt tot een vermindering van het sterftecijfer tenzij de ziekenhuizen overbevolkt zijn), moet men zeer vroeg beginnen met maatregelen – dit was reeds het geval bij de grieppandemie van 1918.

Maar dit was in de meeste landen met Covid niet mogelijk en is in de toekomst niet realistisch omdat het virus zich zelfs in de asymptomatische fase kan verspreiden.

Een tweede bevinding is dat als er geen neutraliserende vaccins zijn en men stopt met de NPI, het virus onmiddellijk terugkomt.

En het zit zo: We hebben geen vaccins die infecties helemaal tegenhouden; infecties worden niet voorkomen. Vooral in de staten waar de maatregelen vroeg van start zijn gegaan – bijvoorbeeld in Australië en Nieuw-Zeeland – zien we nu hoe het virus zich snel verspreidt nadat de NPI’s zijn opgeheven. Alleen al om deze reden kan men zich afvragen of NPI’s nodig zijn.

Het NPI gebouw is vanaf het begin op zand gebouwd. De uitzondering was misschien op plaatsen waar de ziekenhuizen echt overbelast waren (Bergamo en New York City, bijvoorbeeld). Maar het afvlakken van de curve, wat kan worden bereikt door strikte NPI met overeenkomstige nevenschade, kan zelfs ten koste zijn gegaan van het maken van het totale aantal infecties  en hoger blijken te zijn.

We hebben nu de kans om terug te kijken en te zien of de NPI’s in verschillende landen en regio’s het gewenste resultaat hebben gehad – d.w.z. een daling van de totale mortaliteit naarmate de maatregelen strenger waren. Het zou belangrijk zijn hier degelijke antwoorden te krijgen – niet alleen om te voorkomen dat wij allen tevergeefs hebben geleden en aanzienlijke economische en psychosociale collateral damage hebben veroorzaakt, maar ook om onze toekomstige coëxistentie met het virus met meer vertrouwen vorm te kunnen geven.

Beschikbaar onderzoek

Helaas is het erg moeilijk om harde conclusies te trekken in een situatie waarin er geen gerandomiseerde, dubbelblinde klinische proeven zijn. We moeten het dus doen door de situatie vanuit een nieuwe invalshoek te bekijken.

Een onlangs gepubliceerde analyse van Howard (Ted) Greene, een bekend ondernemer in de biotechnologie-industrie, werpt een nieuw licht op de situatie – en zijn visie is ontnuchterend. Greene’s benadering bestond erin de verschillende omstandigheden in de 50 staten van de VS te onderzoeken, waarbij de omvang van het sterfteoverschot tijdens de pandemie als een cruciaal resultaat werd beschouwd.

Oversterfte is een belangrijk aspect van het effect van Covid-19. Aangezien er verschillen waren in de striktheid van de NPI tussen de 50 staten, maakte de analyse een goede correlatieve analyse mogelijk om te bepalen of een bepaalde striktheid van de NPI geassocieerd is met een lagere totale sterfte.

Het is belangrijk op te merken dat de keuze van de oversterfte als factor ook alle potentieel geredde levens omvat die te danken zijn aan de vermindering van de ziekenhuislast dankzij de “afvlakking van de curve”-strategie en niet alleen het aantal sterfgevallen als gevolg van Covid.

Coronamaatregelen-gebouw is op zand gebouwd - 48128

Armoedecijfer

Wanneer men de analyse bekijkt, lijkt het redelijk voorzichtig te zijn met positieve of negatieve correlaties bij de lagere R2-bepalingscoëfficiënten (minder dan tien procent/0,1). De determinatiecoëfficiënt (R2)/coëfficiënt of determination geeft aan in welke mate de inputvariabele (armoede, vaccinatiegraad, aantal gevallen, enz.) van invloed is op de verandering in de uitkomst (outputvariabele, in ons geval de overmatige mortaliteit). Het belangrijkste resultaat is dat het armoedecijfer in de VS het sterkst gecorreleerd is met het sterfteoverschot tijdens de pandemie, en meer dan 30% van het sterfteoverschot verklaart.

Aangezien de meeste gegevens werden verzameld in de pre-omicronperiode – toen de werkzaamheid van de vaccins klinisch hoog was – verklaren de vaccins de preventie van 30 procent van de sterfgevallen, zoals verwacht. Zoals te verwachten was, leidden meer gevallen van covid ook tot een hogere oversterfte (hetgeen ongeveer 20% van de oversterfte verklaarde). Het effect van alle andere factoren blijft aanzienlijk kleiner en dus vrij onzeker – met name de NPI’s hadden slechts een gering effect (< tien procent) ondanks hun grote sociaal-economische impact en kosten.

NPI-nauwkeurigheidsscore

Een sterk punt van deze studie is het gebruik van een gecombineerde NPI-nauwkeurigheidsscore, aangezien een verdere uitsplitsing van de afzonderlijke maatregelen tot minder robuuste gegevens zou leiden. Het is ook opmerkelijk dat het dragen van maskers weinig effect had.

Hoe valide is deze analyse – en wat zijn de sterke en zwakke punten ervan? Een probleem is dat een dergelijke correlatieanalyse niet vrij kan zijn van verstorende factoren en dat causaliteit niet kan worden aangetoond. Maar: Sterk uitgesproken effecten zoals de doeltreffendheid van vaccinatie vóór Omikron en de positieve correlatie tussen slechte sociaal-economische omstandigheden en oversterfte zijn moeilijk weg te verklaren – evenals het gebrek aan doeltreffendheid van het NPI bij het terugdringen van de totale sterfte. Een ander zwak punt is dat het bij de analyse niet mogelijk is de NPI-nauwkeurigheidsscore uit te splitsen in afzonderlijke maatregelen.

Oversterfte vanaf 2021

Naast het werk van Greene zijn er interessante waarnemingen over de totale sterfte in Duitsland. Hier was er aan het begin van de pandemie – d.w.z. in 2020 – geen verhoogde oversterfte, maar zelfs minder sterfgevallen in vergelijking met de griepgolf van 2017/18. Pas in 2021 zien we een verhoogde oversterfte – d.w.z. ruim na het begin van de pandemie, in het jaar waarin de vaccinaties begonnen, en op een moment dat men al meer “neveneffecten” van de NPI op lange termijn kon verwachten. Dus wat zijn de mogelijke verklaringen?

  1. Vaccinaties kunnen meer bijwerkingen hebben dan aanvankelijk werd gedacht. Sommige studies wijzen op een hogere incidentie van Myokarditis. Hoewel deze ontwikkelingen de verhouding tussen risico’s en voordelen van vaccinatie duidelijk veranderen, is niet bewezen dat vaccinatie een toename van de oversterfte veroorzaakt – maar dit aspect moet nauwlettend in het oog worden gehouden.
  2. NPI veroorzaken nevenschade. Al in maart is in Welt beschreven dat we ons moeten concentreren op de bescherming van kwetsbare personen (ouderen, immuungecompromitteerden) – bijvoorbeeld door meer tests en meer personeel in bejaardentehuizen. De grootste nevenschade, die niet kan worden weggeredeneerd, is dat wij de normale medische zorg te ver naar beneden hebben gehaald. Dit veroorzaakt veel schade, zoals vertraagde kankerdiagnoses. Wij zullen ook nog lange tijd moeten betalen voor de daling van de immunisatie van kinderen in de wereld.
  3.  

Toekomstig beleid

Wat zeggen deze analyses en overwegingen ons voor het toekomstige beleid? Als wetenschapper die hypothesen toetst volgens de experimentele methode, heb ik moeite om overtuigende argumenten te vinden voor de doeltreffendheid van het dragen van maskers en andere NPI’s. Gezien de collaterale schade en het besef dat elke toename van de armoede de totale mortaliteit verhoogt op basis van de bovenstaande bevindingen, moeten wij afzien van lockdowns en drastische maatregelen gezien de huidige lage totale mortaliteit van Omikron-rassen van 0,015 tot 0,045 procent.

We kunnen ons beter concentreren op de volgende projecten:

  • Verbetering van de gezondheidszorg en de verpleging en zorgen voor een billijke beloning
  • Ontwikkeling van betere vaccins, bijvoorbeeld om mucosale immuniteit te bereiken
  • Goede klinische wetenschap te bevorderen om inzicht te krijgen in de mechanismen van langdurige covid, de bijwerkingen van covid en de bijwerkingen van vaccins, en na te gaan of covid en vaccins soortgelijke immuunreacties kunnen opwekken
  • Maak het dragen van maskers en andere voorzorgsmaatregelen vrijwillig, maar geef het publiek voorlichting met goede aanbevelingen
  • Maatregelen opleggen om de armoede te verlichten

Met een virus dat zich zelfs in de asymptomatische fase efficiënt verspreidt, is iets anders onrealistisch – en mogelijk zelfs gevaarlijk. We moeten ons bewust zijn van deze feiten.

Immunoloog Dr. Matthias von Herrath is professor aan het La Jolla Institute en Vice President bij Novonordisk in het Global Chief Medical Office. De hier naar voren gebrachte standpunten weerspiegelen zijn persoonlijke mening, gebaseerd op zijn persoonlijk onderzoek en kennis, en geven niet de mening van zijn werkgevers over dit onderwerp weer. Hij werkt niet beroepsmatig aan Sars-CoV-2, noch is hij verbonden aan of betrokken bij een van de vaccinbedrijven of -commissies.

Volg Maurice de Hond op Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube.

U heeft zojuist gelezen: Coronamaatregelen-gebouw was een zandkasteel

Blijf onze site steunen met af en toe een kleine donatie. Klik hier.

Deel dit artikel: Twitter Facebook Linkedin WhatsApp
REACTIES
Reageer hier, maar met respect.

We verwelkomen respectvolle en relevante opmerkingen. Off-topic commentaren worden verwijderd. Als je illegale dingen doet, zullen we het verbieden.

 
De olifant op het voetbalveld - 96019
De heftige reacties van Nederland op het debat over de regeringsverklaring - 95205